به نام خدا

نمی دونم این چه داستانیه که سر هر امتحان حس می کنم اگر نیم تا یک روز بیشتر می خوندم حتما کامل می شدم...

...

/ 8 نظر / 21 بازدید
امیر

شوخی نَکن... نِمی دونی؟!

UGD

من می دونم

سید محمد

کاملا درکت میکنم[تایید]

من

اون خرگوشه ای که هربار نصف فاصله اش رو تا خونه اش می ره.

امیر حسین

من بیشتر! در ضمن خیلی موافقم البته در مورد من و امثال من باید گفت: اگه یه روز بیشتر بود نمی افتادم! فکر کنم این مثالی که "من" زده خیلی نزدیک به اصل مطلب باشد.

امیر حسین

من بیشتر! در ضمن خیلی موافقم البته در مورد من و امثال من باید گفت: اگه یه روز بیشتر بود نمی افتادم! فکر کنم این مثالی که "من" زده خیلی نزدیک به اصل مطلب باشد.

امیر حسین

من بیشتر! در ضمن خیلی موافقم البته در مورد من و امثال من باید گفت: اگه یه روز بیشتر بود نمی افتادم! فکر کنم این مثالی که "من" زده خیلی نزدیک به اصل مطلب باشد.

الزبلغبافعتغلبتالغفیف

چه ربطی داشت به روز تشکیل سپاه پاسداران؟